راهنمای دانشجویان حسابداری ومدیریت

مقالات قوانین استانداردهاوتازه های حسابداری و مدیریت

نمونه سوال امتحانی صنعتی 1

13 – 7 – شرکت عروس از سیستم هزینه یابی مرحله ای به روش میانگین موزون استفاده می کند .در این شرکت طی دوره گذشته 8000 واحد محصول تکمیل شده که بهای تمام شده آن 000/800/2 ريال بود . کالای در جریان ساخت ابتدا و پایان دوره به ترتیب 800 و 500 واحد بوده که تماما از بابت تبدیل 40% تکمیل شده بودند . بهای تمام شده کالای در جریان ساخت پایان دوره 000/130 ريال بوده است .

مطلوبست :

1 ) تعیین بهای تمام شده هر واحد از بابت مواد

2 ) تعیین بهای تمام شده هر واحد از بابت تبدیل

 

14 – 7  شرکت گلین برای تعیین بهای تمام شده از سیستم هزینه یابی مرحله ای به  روش موزون استفاده می کند . در یک دوره 8000 واحد محصول تکمیل و به ارزش میانگین 000/000/4 ريال ارزیابی گردید . در این دوره موجودی کالای در جریان ساخت اول و آخر دوره به ترتیب 1000 و 2000 واحد بوده ، که از نظر تمامی عوامل هزینه تا 70% تکمیل بوده اند .برای موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره در دوره قبل تا 000/230 ريال بابت مواد اولیه هزینه شده بود . چنانچه حساب کالای در جریان ساخت طی دوره از بابت مواد 000/600/2 ريال بدهکار شده باشد ، هزینه مواد چند درصد بهای تمام شده هر واحد محصول را تشکیل می دهد ؟

 

15 – 7  شرکت سهیل برای تعیین بهای تمام شده از سیستم هزینه یابی مرحله ای به روش میانگین موزون استفاده می کند .

اطلاعات زیر در سال 1X13 از دفاتر شرکت استخراج شده است :

موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره 50  واحد به بهای تمام شده 000/220 ريال ( شامل مواد مستقیم 000/140 ريال و هزینه تبدیل 000/80 ريال ) که هزینه مواد آن کامل و لی از لحاظ تبدیل تا 20% کامل بوده است .

در طی مهرماه برای 900/12 واحد محصول ، مواد مستقیمی به ارزش 000/612/3 ريال وارد فرایند تولید شده است و هزینه تبدیل نیز طی این دوره بالغ بر 600/153/10 ريال گزارش شده است . طی مهرماه 000/12 واحد محصول تکمیل شده و به بهای تمام شده 000/720/12 ريال ارزیابی گردیده است .

مطلوبست :تعیین اینکه کالای در جریان ساخت آخر دوره از بابت تبدیل چند درصد تکمیل شده است ؟

 

21 – 7 شرکت افرا یک نوع محصول به نام پلاسکو می سازد که عملیات ساخت آن در دو دایره تولیدی (1)و (2) انجام می گیرد .تولید محصول پلاسکو مستلزم مصرف دو نوع ماده اولیه A, B است .ماده A در ابتدای مرحله (1) وارد عملیات تولیدی شده و ماده اولیه B طی عملیات تولیدی دایره (2) به تدریج اضافه می شود .اطلاعات زیر مربوط به مهر ماه است :

مواد مصرفی A 000/720 ریال (000/10) کیلوگرم برای 000/10 واحد محصول پلاسکو )

مواد مصرفی B 000/600 ریال (مصرف ماده B هیچگونه افزایشی در تعداد تولید ایجاد نمی کند )

دستمزد مستقیم دایره (1) 000/84 ریال (400 ساعت از قرار هر ساعت 210 ریال )

دستمزد مستقیم دایره (2) 000/32 ریال (200 ساعت از قرار هر ساعت 160 ریال )

سربار کارخانه بر مبنای 140 ریال برای هر ساعت کار مستقیم در دایره (1)و 40 ریال برای هر ساعت کار مستقیم  در دایره (2) جذب می شود .

سایر اطلاعات :

1.در ابتدای مهرماه هیچگونه کالای در جریان ساخت در دو دایره وجود ندارد .

2.کالای در جریان ساخت پایان مهر ماه در دایره (1) 000/3 واحد بود که از لحاظ تبدیل ⅓  تکمیل است .

3. واحدهای انتقالی به دایره (2) 000/6 واحد است .

4. کالای در جریان ساخت پایان مهرماه در دایره (2) 000/2 واحد بود که ا لحاظ ماده اولیه b ½ و از لحاظ کار و سربار نیز½ تکمیل بود .

5. واحدهای انتقالی به انبار کالا 000/3 واحد و موجودی ابتدای دوره در انبار کالا 000/4 واحد محصول به نرخ هر واحد 260 ریال است .

6. تعداد 000/5 واحد محصول به فروش رفته است .

مطلوبست:تنظیم حسابهای مراحل (1)و(2) و حساب بهای تمام شده کالای ساخته شده با فرض اینکه شرکت برای ارزیابی موجودی کالای ساخته شده از روش اولین صادره از اولین وارده استفاده نماید.

22-7- شرکت هما تولید کننده یک نوع کود شیمیای استکه جهت تعیین بهای تمام شده از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کند .در این شرکت تولید محصول در مرحله انجام شده و در پایان مرحله اول و دوم قسمتی از محصول جهت فروش به انبار ارسال شده  و ما بقی به مرحله بعد ارسال می گردد و در پایان مرحله سوم ، محصول تولید شده به انبار ارسال می شود .اطلاعات مربوط به تواید در شهریور ماه  1X13 به شرح زیر بوده است :

 

                                                        مرحله اول                     مرحله دوم                   مرحله سوم

                                                   ----------               -----------            -----------

مواد مصرف شده                           000/20 کیلو                  100/7 کیلو                  400/16 کیلو

بهای تمام شده هر کیلو                   000/1 ریال                    000/3 ریال                    500 ریال

دستمزد مستقیم                           000/000/8 ریال            000/490/3 ریال          000/850/2 ریال

سربار ساخت                              000/520/2ریال             000/400/2 ریال          000/820/3 ریال

کالای تکمیل شده :

ارسال به انبار جهت فروش                     25%                            50%                           100%

ارسالی به مرحله بعد                              75%                            50%                            ----

فروش ضایعات - هر کیلو                   800 ریال                    600 ریال                   200/1 ریال

 

در هر مرحله نسبت آحاد وارده معادل 16% ضایعات ایجاد گردیده که 5/62% آن قابل فروش و مابقی غیر قابل فروش می باشد .

کلیه کودهای تولید شده با 25% سود نسبت به بهای تمام شده فروخته می شود .

مطلوبست :تنظیم حساب مراحل و تعیین بهای فروش محصول تولید شده در هر مرحله

 

23-7 شرکت هومن تولید کننده یک نوع مواد شیمیایی است که عملیات تولیدی آن در دو دایره تصفیه و ترکیب صورت می گیرد .در دایره تصفیه ، مواد در ابتدای عملیات وارد فرایند تولید می شود و ضایعات در هر دو دایره در ابتدای عملیات ایجاد می شود .موجودی کالای در جریان ساخت دوایر در ابتدای سال 1X13 به شرح زیر است :

 

                                                                  دایره تصفیه                            دایره ترکیب

                                                           -------------                  --------------

                                                                      ریال                                       ریال      

هزینه انتقالی از دایره قبل                                                                        000/590/4

هزینه مواد                                                 000/650/1

هزینه تبدیل                                                000/555                               000/988

تعداد واحد های در جریان ساخت               000/3 لیتر                      600/3لیتر

 

در دایره تصفیه ، علاوه بر موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره اقدام به تولید 000/23 لیتر گردید. از این مقدار 400/20لیتر تکمیل شده و به دایره ترکیب انتقال یافت، 400/4 لیتر نیز در جریان ساخت بو که درصد تکمیل آنها از لحاظ مواد 100% و از لحاظ کار و سربار 50% می باشد و 200/1 لیتر نیز ضایع گردید.

در دایر ترکیب 000/18 لیتر محصول تکمیل و به انبار کالای ساخته شده ارسال شد .950/4 لیتر نیز در جریان ساخت بود که از لحاظ تبدیل 40% تکمیل شده بود .ضایعات این دایره نیز بالغ بر 600 لیتر گردید.

گزارشات هزینه اطلاعات زیر را برای سال 1X13 نشان می دهد :

 

                                                 دایره تصفیه                              دایره ترکیب

                                             ------------                      ------------

                                                      ریال                                         ریال

مواد                                        000/250/26                                    --

تبدیل                                       000/700/14                         000/000/11

 

مطلوبست :تهیه گزارش هزینه تولید برای سال 1X13 با استفاده از روش میانگین موزون

 

 

28-7 در شرکت آریا برای تولید یک نوع محصول خوراکی در بسته های 10 کیلویی چهار نوع مواد به شرح زیر مصرف می شود :

ماده A     2 کیلو از قرارکیلویی 369 ریال خریداری و در اتدای عملیات ساخت وارد فرایند تولید می شود.

ماده  B    4 کیلو از قرار کیلویی 120 ریال خریداری و پس از پیشرفت 20% کار و سربار وارد فرایند تولید می شود .

ماده C     1 کیلو از قرار کیلویی 50 ریال خریداری و پس از پیشرفت 40% کار وسربار وارد فرایند تولید می شود.

ماده D     3 کیلو از قرار کیلویی 100 ریا خریداری و پس از پیشرفت 60% کار و سربار وارد فرایند تولید می شود .

در سال 1X13 هزینه های تبدیل به مبلغ 000/400/43 ریال گزارش شده است .

آمار تولید سال 1X13 به شرح زیر است :

محصول تکمیل شده 000/6 بسته که به انبار کالا ارسال شد

موجودی در جریان ساخت اول سال 250 بسته به ارزش 000/035/3 ریال که از لحاظ کار و سربار تا 28% تکمیل شده بود .

موجودی در جریان ساخت پایان سال 300 بسته ، شامل 100 بسته تا 25% و 50 بسته تا 50% و 150 بسته تا 80% کار و سربار تکمیل شده بود .

در طی عملیات ساخت ( پس از پیشرفت 10% کار و سربار )100 واحد محصول ضایع شد که تلقی گردید و در پایان عملیات ساخت نیز 100 واحد محصول ضایع شد که تماما غیر عادی محسوب گردید .

مطلوبست:

1)تهیه جدول معادل آحاد تکمیل شده به روش اولین صادره از اولین وارده

2)محاسبه هزینه ماده A مصرفی در سال 1X13

3)محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول از لحاظ ماده A

4)تعیین هزینه های لازم برای تکمیل 250 واحد محصول در جریان ساخت اول سال

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 11:54  توسط کمال باقرزاده هوشمندی  |